Program razvoja podeželja

V katerih projektih sodelujemo?

Turistična kmetija Pr' Birtovih v okviru izvajanja ukrepov skupne kmetijske politike izvaja aktivnosti, ki so sofinancirane iz Programa razvoja podežlja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020. Sofinancirane so iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).


Glavni cilji kmetije so: najem kmetijskih zemljišč, uvedba ali posodobitev kmetijske mehanizacije, povečanje vrst tržnih proizvodov, uvedba ali posodobitev specialne kmetijske mehanizacije, ureditev pašnikov ter uvedba ali posodobitev kmetijske mehanizacije in strojne opreme

Cilji: Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.

Glavne aktivnosti: Izvajanje načinov in oblik reje živali, ki upoštevajo vidike dobrobiti živali, ki presegajo predpisane zahteve ravnanja ali običajno rejsko prakso.

Pričakovani rezultati: Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Glavne aktivnosti: Z vzdrževanjem kmetijskih zemljišč v proizvodni funkciji ohranjamo ne le proizvodni potencial kmetijskih zemljišč, pač pa tudi razpoložljiv naravni vir, ki je življenjski in gospodarski prostor za domačine kot tudi prostor za rekreacijo in preživljanje prostega časa za ljudi izven teh območij.

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Cilji: Ohranjanje in razvoj majhnih kmetij, izboljšanje konkurenčnosti majhnih kmetij, izboljšanje potenciala za pridelavo, predelavo oziroma trženje kmetijskih proizvodov in povečanje produktivnosti ter ekonomske in okoljske učinkovitost majhnih kmetij ter prispevanje k ohranjanju poseljenosti na podeželju, ohranjanju značilne kmetijske krajine, preprečevanju zaraščenosti in ohranjanju biotske raznovrstnosti.

Glavne aktivnosti: Kmetija bo s pomočjo posodobitev zvišala kakovost izdelkov, povečala proizvodne kapacitete,postala konkurenčnejša ter tako lažje nastopala na trgu.

Pričakovani rezultati: Zvišanje kakovosti izdelkov, povečanje proizvodnih kapacitet.

Splošni cilji projektov:

  • Najem kmetijskih zemljišč
  • Uvedba ali posodobitev kmetijske mehanizacije
  • Uvedba ali posodobitev specialne kmetijske mehanizacije
  • Uvedba ali posodobitev kmetijske opreme
  • Povečanje vrst tržnih proizvodov
  • Ureditev pašnikov

Pričakovani rezultati

  • Tehnološke spremembe z vidika prilagajanja na podnebne spremembe in okolje bodo imele pozitivni pomen na tržno konkurenčnost
  • Navedeni ukrepi se bodo pokazali v višji kakovosti pridelane krme in posledično v višji kakovosti mleka, saj bo imela v času globalizacije kakovost prednost pred količino