PRP

Program razvoja podeželja

V katerih projektih sodelujemo?

Kmetija Pr’ Birtovih v okviru izvajanja ukrepov skupne kmetijske politike izvaja aktivnosti, ki so sofinancirane iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020. Sofinancirane so iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Glavni cilji kmetije so: najem kmetijskih zemljišč, uvedba ali posodobitev kmetijske mehanizacije, povečanje vrst tržnih proizvodov, uvedba ali posodobitev specialne kmetijske mehanizacije, ureditev pašnikov ter uvedba ali posodobitev kmetijske mehanizacije in strojne opreme.


Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Glavne aktivnosti: Z vzdrževanjem kmetijskih zemljišč v proizvodni funkciji ohranjamo ne le proizvodni potencial kmetijskih zemljišč, pač pa tudi razpoložljiv naravni vir, ki je življenjski in gospodarski prostor za domačine kot tudi prostor za rekreacijo in preživljanje prostega časa za ljudi izven teh območij.

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.


Cilji: Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.

Glavne aktivnosti: Izvajanje načinov in oblik reje živali, ki upoštevajo vidike dobrobiti živali, ki presegajo predpisane zahteve ravnanja ali običajno rejsko prakso.

Pričakovani rezultati: Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.

Cilji:

1. izboljšanje konkurenčnosti majhnih kmetij,

2. povečanje  ekonomske in okoljske učinkovitosti majhnih kmetij,

3. ohranjanje poseljenosti na podeželju, ohranjanje značilne kmetijske krajine, preprečevanje zaraščenosti.

Glavne aktivnosti: ohranjanje in razvoj majhnih kmetij, ki redijo travojede živali in in so razvrščene v OMD.

Pričakovani rezultati: Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.

Kulinarika

Strojne storitve

Mlekarn'ca

Varstvo na kmetiji

Kmalu!